POLY SHEEN 200 MTR

TRÅD POLY SHEEN 40/200 – 3406

5009-0010

POLY SHEEN 800 MTR

TRÅD POLY SHEEN 40/800 – 2596

5010-0010